TPE | Nederland

Sneller, veiliger en goedkoper | Title Insurance in vastgoedtransacties

Title Insurance dekt bekende en onbekende juridische gebreken aan de eigendom van onroerend goed,
waardoor investeerders en kredietverstrekkers risico kunnen mitigeren.

Twee polissen :
Een Known Risk Policy kan een vastgoedtransactie die vast dreigt te lopen, vlot trekken, en langdurige onderhandelingen over juridische problemen waar koper en verkoper van inzicht verschillen overbodig maken door het financiële risico af te dekken.
Een Blanket Cover Policy biedt algemene garanties met betrekking tot de eigendom van onroerend goed van stabiele en ‘rated’ kwaliteit, als de verkoper zulke garanties niet kan of wil bieden.

 

De Known Risk Policy

Een Known Risk Policy beschermt de verzekerde tegen de mogelijke nadelige gevolgen van een ten tijde van de aankoop van het vastgoed bekend maar latent juridisch gebrek, zoals een gebrekkige of incomplete erfdienstbaarheid of erfscheiding, ontbrekende stukken of toestemmingen (bouwvergunning, aanbesteding), een lopende rechtszaak, enz. De financiële gevolgen van een dergelijk juridisch risico zijn vaak moeilijk in te schatten en op het moment van de verkoop van het onroerend goed kunnen koper en verkoper vaak geen overeenstemming vinden over verdiscontering in de prijs of de benodigde garanties (bedrag, duur, voorwaarden). Zo kan een latent juridisch probleem met een kleine kans op realisatie maar dat potentieel een grote impact heeft op de waarde van het onroerend goed de onderhandelingen over verkoop van het betreffende onroerend goed vertragen en bemoeilijken, en mogelijk zelfs stuk doen lopen. De kredietverstrekker kan door dergelijke latente juridische gebreken worden aangezet tot het stellen van aanvullende voorwaarden. Een en ander zal tot langdurige, moeizame onderhandelingen leiden.

Een Known Risk Policy biedt een oplossing :

 • Als het ten tijde van de transactie latente juridische gebrek later schade veroorzaakt, zal de verzekeraar de verzekerde verdedigen en zal hij de kosten voor het vinden van een oplossing, inclusief de betaling van een schikking of een door de rechter bepaalde schadevergoeding, op zich nemen.
 • Indien geen oplossing kan worden gevonden, wordt de verzekerde schadeloosgesteld voor de waardevermindering van het onroerend goed.
 • De verzekerde hoeft niet de schuld van een van de betrokken partijen te bewijzen om aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling.
 • Tegen betaling van een éénmalige premie is de koper verzekerd zolang het probleem blijft bestaan en hij eigenaar is van het onroerend goed.
 • De dekking kan doorgegeven worden aan opvolgende eigenaren, waardoor de verkoopbaarheid van het onroerend goed gegarandeerd is.
 • Een Known Risk Policy kan aanvullende dekking bieden in gevallen waar een Warranty & Indemnity polis dekking specifiek uitsluit.
 • Kredietverstrekkers kunnen een vergelijkbare verzekering afsluiten, of kunnen worden aangewezen als begunstigde op de Known Risk Policy. De aldus geboden zekerheid kan ertoe leiden dat betere (her-)financieringsvoorwaarden overeengekomen kunnen worden.

Een Known Risk Policy kan afgesloten worden:

 • bij de voorbereiding van de verkoop van onroerend goed;
 • bij de aankoop van onroerend goed,
 • tijdens de ontwikkeling van onroerend goed,
 • bij de herfinanciering van het onroerend goed.

 

De Blanket Cover Policy

Een Blanket Cover Policy kan zekerheid bieden als de kwaliteit of de duur van de door de verkoper geboden garanties onvoldoende is, bij voorbeeld in geval van faillissement of veiling, of als de verkoper na afwikkeling van de transactie geliquideerd zal worden, of de investeerders simpelweg geen doorlopend risico accepteren. Bij afsluiting van een Blanket Cover Policy worden de juridische risico’s van de eigendom van het onroerend goed voor een over een te komen duur overgedragen aan een verzekeraar met “A-rating” (IFS A-rated, Insurer Financial Strength). Blanket Cover Policies bieden vastgoedinvesteerders de mogelijkheid om een zekere (minimum) standaard te hanteren voor alle vastgoedtransacties, zonder zorgen over de financiële stabiliteit van de verkoper, vertrouwend op het aan de verzekering toegekende kredietoordeel.

Dankzij een Blanket Cover Policy worden de juridische structuur van de verkoop en de bijbehorende documentatie eenvoudiger:

 • geen doorlopende garantieverplichtingen, of garantiedepots ;
 • transparante claim procedures ;
 • geen noodzaak voor het langdurig in stand houden van ‘lege’ en overbodige juridische structuren.

Blanket Cover Policies bieden dekking m.b.t. de eigendom van onroerend goed of de eigendom van aandelen in een onroerend goed vennootschap, en vereisen meestal geen eigen risico of franchise.

 

Is uw interesse gewekt? Neem voor meer informatie contact op met Elise Klein Wassink

 

Sneller, veiliger en goedkoper | Title Insurance in vastgoedtransacties